Index articol
Statut
Capitolul II - Domeniul de activitate
Capitolul III - Principii de organizare
Capitolul IV - Membri
Capitolul IV - Organele de conducere
Alte dispozitii
Toate paginile

CAPITOLUL IV – MEMBRII

Art.15. Asociaţia este alcătuită din membri fondatori, membri asociaţi, membri colaboratori şi membri onorifici. Calitatea de membru se dobandeste la cerere.
Art.16. Obligaţiile membrilor ABBSGR sunt:
a) să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare Internă (ROI);
b) să respecte şi să se supună hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale;
c) să plătească cotizaţia în termenele stabilite;
d) să-şi aducă contribuţia la desfăşurarea activităţilor ABBSGR;
e) să contribuie la întărirea, dezvoltarea şi bunul renume al asociaţiei;
Art.17. Drepturile membrilor ABBSGR sunt:
a) să beneficieze de dotările asociaţiei în cadrul activităţilor acesteia;
b) să facă propuneri privind activitatea asociaţiei;
c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
d) să facă donaţii în numerar, bunuri sau servicii pentru îndeplinirea scopurilor asociaţilor sau să atragă programe speciale care să dezvolte activitatea;
e) să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
f) să beneficieze de informaţii periodice referitoare la activitatea asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor financiare;
g) să participe la Adunarea Generala a asociaţiei
h) să aducă în dezbatere în Adunarea Generală sau în cadrul birourilor specifice dificultăţile legate de procesul de modernizare al administraţiei publice române şi să facă propuneri Adunării Generale sau Consiliului Director în vederea soluţionării acestora.
Art.18. Calitatea de membru este pierdută:
a) la cerere: orice membru poate demisiona la cerere prin trimiterea unei scrisori către preşedinte, aprobată de Consiliu şi validată de Adunarea Generală;
b) prin neplata cotizaţiei timp de şase luni. În acest caz, Consiliul ia măsura de suspendare a persoanei în cauză, înştiinţând-o despre acest lucru. Suspendarea poate fi anulată după achitarea completă a cotizaţiei restante. În cazul în care situaţia nu se reglementează în timp de alte şase luni, persoana în cauză îşi pierde definitiv calitatea de membru.
c) prin excludere: orice membru poate fi exclus din asociaţie printr-o hotărâre a Adunării Generale, la propunerea Consiliului, după ce în prealabil acesta a luat măsura de suspendare a calităţii de membru şi a înştiinţat persoana în cauză despre acest lucru. Această excludere poate interveni în cazul unor încălcări grave ale statutului asociaţiei sau ale legislaţiei din România, săvârşirea de fapte care discreditează asociaţia precum şi prin lipsa de activitate ca membru. Persoana în cauză poate depune contestaţie şi poate fi audiată în cadrul Adunării Generale. Hotărârea de excludere se ia cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul pierderii calităţii de membru, în orice situaţie ar interveni ea, taxa de înscriere şi cotizaţia nu se restituie, cei aflaţi în această situaţie neavând nici un drept asupra patrimoniului societăţii.
Art.19. Membrii ABBSGR îşi propun continuarea activităţii în cadrul ABBSGR şi după data angajării lor în administraţia publică din România, in conformitate cu prevederile Legii 157/2004.